האם בעל מניות המחזיק ב-50% או יותר ממניות החברה יכול לטעון לקיפוח?

ההנחה העומדת בבסיס עילת הקיפוח אשר נבחנת בסכסוך בין בעלי מניות (לעיתים מכונה על-ידי הצדדים גם "סכסוך בין שותפים") היא כי מטרתה להגן על בעלי מניות מיעוט, אשר נשללת מהם היכולת לכוון את פעולת החברה ולמנוע פעולות המביאות לחלוקה בלתי הוגנת של משאביה (ע"א 2699/92 בכר נ' ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים (נתב"ג) בע"מ, פ"ד נ(1) 238 (1996) (השופטים: מ' חשין, ט' שטרסברג-כהן, צ' א' טל).

בעוד שבעבר הייתה גישה שלפיה בעל מניות המחזיק במעל או ב- 50% ממניות החברה, איננו זכאי להגיש תביעה בגין עילת קיפוח המיעוט, הרישכיום זכות זו נתונה אף בידי בעלי מניות הרוב בחברה.

נקודת המוצא לדיון בשאלת זכות התביעה בגין קיפוח לבעל מניות המחזיק במעל 50% ממניות החברה, הנה נוסח סעיף 191 לחוק החברות, הנוקט לשון: "[…] משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או חלקם […]".

נוסח הסעיף כאמור, מאפשר כי אף פגיעה בכלל בעלי המניות בחברה יכול שתבוא בגדר קיפוח. כך נפסק בעניין רע"א 9646/04 חסקי אלון ייזום בניה והשקעות בע"מ נ' אריה מיכלסון חברה ליזמות בע"מ, פ"ד נט(3) (2005),בזו הלשון:

בהקשר זה יש לציין כי תביעה לפי סעיף 191 לחוק החברות אפשרית גם כאשר הקיפוח הנטען הוא של כלל בעלי המניות בחברה.

מכאן, כי הדין מכיר בכך שבמקרים מסוימים טענת הקיפוח יכול שתושמע אף על ידי בעלי מניות הרוב, נגד התנהלותו של המיעוט.

בעניין‏ ת"ע (משפחה ת"א) 7410/01 ‏עזבון המנוחים יעקב וברכה קופמן ז"ל נ' קופמן(פורסם בנבו, 30.4.2009) (השופט יצחק שנהב), נפסק כי:

עילת 'הקיפוח' הורחבה בצורה כה משמעותית ודומה כי עשויה היא לבוא אף לעזרתם של בעלי-מניות הרוב בחברה, כאשר הללו מקופחים.

כפועל יוצא עילת הקיפוח יכולה לבוא לעזר גם לבעל מניות המחזיק ב-50% ממניות החברה אף אם אינו מהווה מיעוט כאמור. הלכה זו הובאה לאחרונה אף בפסק דינו של בית המשפט בעניין ה"פ (מחוזי מר') 58504-12-14שחר ברק יזמות נדל"ן בע"מ נ' ניב מאור לוי. שם נקבע כי:

אין כל מניעה אפריורית להעלאת טענה בדבר קיפוח בחברה אשר אחזקותיה מתחלקות באופן שווה בין בעלי המניות – כך שכל אחד מהם מחזיק במחצית ממניות החברה ועל כן אינו יכול להשליט רצונו על האחר – וזאת אף כי אכן, על-פי רוב, הדיון בסעיף 191 לחוק עולה דווקא בהקשרים של קיפוח המיעוט.

בספר "מאבק בעלי מניות – עילת הקיפוח בחברה ציבורית ופרטית" (עו"ד ערן שפינדל ועו"ד יעל זכות, הוצאת בורסי 2017) מפרטים המחברים רשימה של מקרים אפשריים ונסיבות בהם תוכר זכות התביעה בגין עילת הקיפוח למחזיק במחצית או יותר ממניות החברה.